Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy


W ostatnich dziesięcioleciach zaszły poważne zmiany, bezpośrednio związane z organizacją i zarządzaniem procesem pracy, skutkujące pojawieniem się nowych zagrożeń i nowych wyzwań w obszarze ochrony pracy. Zagrożenia psychospołeczne w pracy zostały uznane za istotne nowe czynniki ryzyka, a stres zawodowy oraz przemoc w miejscu pracy, związane z psychospołecznymi czynnikami ryzyka (tj. mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja, przemoc, itp.) uznawane są za główne wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z tych właśnie przyczyn Państwowa Inspekcja Pracy zachęca pracodawców do uważnego zapoznania się ze sposobami przeciwdziałania stresowi oraz innym czynnikom ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Czynniki ryzyka psychospołeczne są nieodłącznie związane z doświadczaniem stresu zawodowego. Stres zawodowy jako reakcja organizmu człowieka może wystąpić w sytuacji, gdy jednostka eksponowana jest na związane z pracą wymagania i presję, które nie są dostosowane do jej wiedzy i umiejętności oraz stanowią wyzwanie z punktu widzenia jej zdolności do poradzenia sobie.

tres jest zagrożeniem, które towarzyszy pracownikom i pracodawcom wszędzie i prowadzić może do zmniejszenia efektywności i wydajności pracowników, a co za tym idzie przekłada się na wymierne straty finansowe dla pracodawcy. Z nami sprawdzisz jakie stresory są charakterystyczne i najbardziej zagrażające w Twoim środowisku pracy i jakie podjąć działania naprawcze, by podnosić komfort pracy wszystkich: pracowników i pracodawców. UWAGA!

Prawie ⅓ pracowników w Europie = ponad 40 milionów osób, doświadcza stresu związanego z pracą. Około połowa pracowników w Europie uważa, że w ich miejscu pracy stres jest powszechnym problemem. Przyczynia się on do około połowy wszystkich traconych dni roboczych. Podobnie jak w przypadku innych kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, problem stresu jest często źle rozumiany bądź napiętnowany. Jednak jeżeli zagrożenia psychospołeczne i stres traktowane są jako problem organizacyjny, a nie jako wada osobowa, można sobie z nimi radzić jak z każdym innym zagrożeniem związanym z BHP.

Powrót do porzedniej strony