Budowa. STOP wypadkom!


Budownictwo jest branżą, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczególnie duże, a skala naruszeń przepisów bhp jest bardzo wysoka. Plac budowy należy uznać za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. Prace na wysokości w branży budowlanej należą do prac szczególnie niebezpiecznych i są przyczyną większości śmiertelnych i ciężkich wypadków. Dane z kontroli PIP przeprowadzone w 2016 roku wskazują, że wśród poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione w sektorze budowlanym 25,6%. Brak zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości związany jest przede wszystkim z tolerowaniem przez nadzór niebezpiecznych metod pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy po raz kolejny zwraca się z apelem do robotników budowlanych, osób wykonujących prace budowlane oraz sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami - „Szanuj Życie!”. W strategii inspekcji istotną rolę odgrywają działania informacyjno-edukacyjne, których skutkiem ma być poprawa bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Celem tej inicjatywy jest dążenie do zapobiegania wypadkom w budownictwie, w szczególności poprzez:

  • popularyzację wiedzy o skutkach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania im oraz inspirowanie przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy,
  • propagowanie bezpiecznych zachowań oraz świadomości zagrożeniami występujących na budowie poprzez organizowane szkolenia i spotkania informacyjne dla pracodawców i pracowników,
  • wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z analizy wypadków wynika, że osoby, które doznały urazu wskutek upadku z wysokości najczęściej przebywały na rusztowaniach nieprawidłowo zmontowanych i niekompletnych (bez: poręczy ochronnych przy pomostach roboczych, pionów komunikacyjnych, pomostów roboczych i zakotwień do stałych elementów obiektu).

Najczęstsze nieprawidłowości na budowach

Wykres: naruszenie przepisów na budowach (dane z 2016 r.)

Adresatami akcji informacyjno-edukacyjnej Budowa. STOP wypadkom! są zarówno pracodawcy jak i pracownicy branży budowlanej.

Powrót do porzedniej strony