Odpowiedzialność na budowie


Inwestor odpowiedzialny jest m.in. za:

 • zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • zapewnienie opracowania projektu budowlanego;
 • zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) przed rozpoczęciem budowy, jeśli jest wymagany;
 • zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
 • wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projektant odpowiedzialny jest m.in. za:

 • sporządzenie planu architektoniczno-budowlanego zgodnie z zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (również odnośnie bhp);
 • sporządzenie informacji BIOZ - ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest m.in. za:

 • sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - planu BIOZ (przed rozpoczęciem budowy w oparciu o informację sporządzoną przez projektanta), w sposób uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP;
 • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji BIOZ oraz w planie BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.
 • Do obowiązków kierownika budowy należy również prowadzenie dokumentacji budowy i sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

UWAGA: Plan BIOZ jest najważniejszym dokumentem, chroniącym zdrowie na budowie. Plan ten sporządza się w przypadkach: szczególnie wysokiego ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zawsze), robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych, przy których zatrudnionych będzie co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność tych robót będzie przekraczać 500 osobodni.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
Powrót do porzedniej strony