Wydawnictwa - budownictwo

Dagmara Kupka, BUDOWNICTWO Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, Warszawa 2017

O bezpieczeństwie na stanowiskach pracy w budownictwie to materiał pomocniczy dla branży budowlanej do wykorzystania podczas instruktażu stanowiskowego. Broszura składa się z 19 kart. Każda z nich przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystkie zawierają podstawową listę kontrolną. Omówione zostały m.in. tematy takie jak:

 • instalacje elektryczne na budowie,
 • prace z chemikaliami,
 • prace na drabinach,
 • ręczne prace transportowe,
 • prace spawalnicze,
 • prace elektronarzędziami,
 • prace pilarką tarczową,
 • prace w wykopie,
 • prace zbrojarskie,
 • montaż balustrad ochronnych,
 • prace w przestrzeniach zamkniętych,
 • prace dekarskie.

Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot, BUDOWNICTWO Bezpieczne rusztowania, Warszawa 2016Rusztowania robocze, to tymczasowe konstrukcje budowlane umożliwiające prace na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów nad podłożem. Nieumiejętne ich zastosowanie często jest przyczyną wypadków. Upadki z wysokości stanowią więcej niż połowę wszystkich wypadków śmiertelnych w branży budowlanej i ponad 10% wypadków śmiertelnych w gospodarce narodowej. W broszurze zawarto podstawowe wiadomości dotyczące rusztowań, przydatne zarówno dla monterów, jak i pracowników eksploatujących te konstrukcje.


Stanisław Piórkowski, BUDOWNICTWO Instalacje elektryczne na budowie, Warszawa 2015Autor omawia zasady bezpiecznego użytkowania elektronarzędzi i innych urzadzeń zasilanych energią elektryczną. Przedstawia takżę wymagania stawiane instalacjom elektrycznym użytkowanym na terenenie budowy, w szczególności: rozdzielnicom budowlanym i przedłużaczom elektrycznym, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Adresatami publikacji są zarówno pracownicy uzytkujący energię elektryczną na terenie budowy, jak i osoby kierujące nimi oraz organizujące doprowadzenie energii elektrycznej do stanowik pracy. Osobom nieposiadającym wykształcenia elektrycznego poradnik przedstawia w przystępny sposób podstawowe informacje dotyczące zasad budowania i użytkowania instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia elektryczne na budowach.


Dorota Nazim-Bałuk, BUDOWNICTWO Siatki, które ratują życie, Warszawa 2015Siatki bezpieczeństwa są nowoczesnym sposobem ochrony zbiorowej osób pracujacych na wysokości, którego skuteczność została potwierdzona w branży budowlanej krajów Unii Europejskiej. W broszurze przedstawiono zakres, wymagania i metody montażu siatek. Mamy nadzieję, że popularyzacja tych zagadnień poprawi bezpieczeństwo na poslkich budowach.


Roman Burghardt, BUDOWNICTWO Transport ręczny na placu budowy, Warszawa 2015Co dziesiąty poszkodowany w wypadku jest pracownikiem branży budowlanej. Do wielu zdarzeń wypadkowych dochodzi podczas przenoszenia i przewożenia rozmaitych materiałów i ładunków na placach budowy. Publikacja przybliżą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z transportem ręcznym. Przedstawia wyumagania dla dróg i ciągów komunikacyjnych. Pokazuje i opisuje narzędzia oraz sprzęt pomocniczy, których celem jest ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszceniem przedmiotów, ładunków lub materiałów. Broszura może być pomocą w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, przygotowaniu programu narprawczego, który pozwoli na eliminację zagrożeń.


Wiesława Saroma, Benedykt Zygadło, BUDOWNICTWO Roboty drogowo-mostowe, Warszawa 2015Broszura zaadresowana jest do pracodawców i kadry zarządzającej. Autorzy podjęli próbę identyfikacji i oceny stopnia narażenia pracowników zajmujących się robotami drogowymi i mostowymi oraz wskazania możliwych rozwiązań prewencyjnych. Publikacja koncentruje uwagę czytelnika na wybranych zagrożeniach fizycznych i chemicznych.


Dagmara Kupka, BUDOWNICTWO O bezpiecznej pracy na budowie, Warszawa 2013Wypadki w budownictwie zdarzają się częściej niż w innych działaniach gospodarki. Najbardziej narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia są nowo zatrudnieni. Broszura powstała jako materiał szkoleniowy z zakresu bhp dla osób zatrudnionych na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Publikacja zawiera podstawowe informacje wynikające z obowiązujących przepisów i procedur dotyczących: obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika w zakresie bhp, zasad poruszania się po terenie budowy, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi substancjami chemicznymi stosowanymi na budowie, podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.


Roman Burghardt, BUDOWNICTWO Transport mechaniczny, Warszawa 2013Badania przeprowadzone w USA wykazały, że 80% wypadków powstałych z udziałem podnośnikowych wózków jezdniowych (uderzenie pieszych, kolizje z innymi wózkami, kolizje z elementami infrastruktury czy przewrócenie się wózka), wynikały z tego, że operator miał ograniczoną widoczność. W swoich badaniach Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie wykazał, iż operatorzy wózków podnośnikowych podejmują decyzje na podstawie informacji, które docierają do nich w 90% wzrokowo. Dlatego dobra widoczność otoczenia jest dla operatora wózka podnośnikowego sprawą niezwykle istotną dla zachowania bezpieczeństwa.


BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, Warszawa 2012Wypadki śmiertelne związane z pracą na wysokości stanowią ponad połowę wszystkich wypadków śmiertelnych w branży budowlanej i przeszło 10% wypadków w gospodarce narodowej. Broszura przedstawia obowiązki uczestników procesu budowlanego, w tym inwestora, projektanta i pracownika budowy, zasady doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz ewakuacji.


BUDOWNICTWO Poślizgnięcia i potknięciaUlotka przedstawia najczęściej występujące przyczyny wypadków na budowach. Plac budowy nieustannie ulega zmianom ze względu na postępujące prace. Dotyczy to w szczególności: lokalizacji stanowisk pracy, przebiegu dróg ewakuacyjnych, przejść i dojść do stanowisk pracy. Pracownicy, chodząc po placu budowy, narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia związane z przeszkodami znajdującymi się na drogach lub z ich nieprawidłową organizacją. Duże znaczenie mają również zachowanie pracownika, metody pracy oraz wyposażenie w obuwie ochronne dobrane odpowiednio do zagrożeń występujących w środowisku pracy.