Card image cap
Programy Prewencyjne / Edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prowadzonych przez Pństwową Inspekcję Pracy

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

Stres jest zagrożeniem, które towarzyszy pracownikom i pracodawcom wszędzie prowadząc do zmniejszenia wydajności pracowników oraz do strat finansowych pracodawcy. Z nami sprawdzisz:

 • jakie stresory są charakterystyczne dla Twojego środowiska pracy,
 • jakie podjąć działania naprawcze, by podnosić komfort pracy pracowników i pracodawcy.

Więcej..

Celem programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy jest:
 • popularyzowanie wiedzy na temat stresu, jego źródeł, przebiegu, spustoszeń jakie wywołuje w naszych organizmach,
 • metod radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy,
 • popularyzacja wiedzy na temat źródeł zagrożeń psychospołecznych tj. mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja i przemoc w miejscu pracy,
 • metod radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy,
 • poprawa stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, a tym samym stworzenie dobrego klimatu do pracy zespołowej,
 • obniżenie poziomu stresu spowodowanego narastającymi konfliktami,
 • poprawa komfortu pracy,
 • złagodzenie negatywnych skutków stresu...

 • Więcej..

Jak działa program?
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PREWENCYJNEGO:

Do programu prewencyjnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Pracodawca przystępujący do programu prewencyjnego może wybrać jedną z trzech ścieżek realizacji programu w jego zakładzie pracy:

W zakładzie pracy realizowane jest jedynie szkolenie dot. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.

W zakładzie pracy realizowane jest jedynie analiza sytuacji w kontekście stresogenności cech pracy w przedsiębiorstwie poprzez:

 • przeprowadzenie badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy);
 • przygotowanie raportu zawierającego analizę sytuacji w przedsiębiorstwie oraz dobre praktyki mające na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy;
 • przekazanie pracodawcy raportu.

W zakładzie pracy realizowane jest szkolenie dot. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy oraz badanie stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy).

Dodatkowo pracodawca może także zgłosić chęć przeprowadzenia ponownego badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy). Następnie zostanie przygotowany raport składający się dwóch części:

 • analiza sytuacji w przedsiębiorstwie
 • analiza porównawcza sytuacji wynikającej z badania nr 1 i nr 2.

Dodatkowo pracodawca może także zgłosić chęć przeprowadzenia ponownego badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy). Następnie zostanie przygotowany raport składający się dwóch części:

 • a)analiza sytuacji w przedsiębiorstwie
 • b) analiza porównawcza sytuacji wynikającej z badania nr 1 i nr 2.
OPIS NARZĘDZIA – SKALA RYZYKA PSYCHOSPOŁECZNEGO

Metoda do badania ryzyka psychospołecznego „Skala Ryzyka Psychospołecznego” składa się z 3 podstawowych ankiet, które są jednakowe dla pracowników wszystkich sektorów i zawierają pytania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania pracowników i środowiska pracy. Część 4 ankiety zawiera listę stresorów charakterystycznych dla określonej branży (np. bankowej, budowlanej, chemicznej, energetycznej, górniczej, handlowej, kulturalnej, łącznościowej, metalowej, naukowej i oświatowej, ochrony zdrowia, służby komunikacji miejskiej, spożywczej, transportowej, turystycznej).


Pierwsza część (A) zawiera wstęp i instrukcję dla osób badanych, oraz pytania o dane demograficzne, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, stanowisko, staż pracy, formę zatrudnienia, oraz status formalny w firmie.

Druga część (B) zawiera pytania dotyczące skutków ponoszonych przez pracodawcę i pracowników i odnosi się do takich zagadnień jak: samoocena stanu zdrowia, absencja, częstość ulegania wypadkom przy pracy, ocena zdolności do pracy, zadowolenie z 7 aspektów pracy (rodzaju wykonywanej pracy, sposobu zorganizowania pracy, warunków pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego, relacji z przełożonymi i relacji z kolegami/koleżankami), poziom zaangażowania w pracę (wraz z uzasadnieniem tego zaangażowania), oraz chęć zmiany pracy, działu lub stanowiska. Wyniki uzyskane na podstawie danych z tej części pozwolą, w połączeniu z wynikami pozostałych części narzędzia, na oszacowanie ryzyka psychospołecznego jakie ponosi pracodawca i pracownicy.

Trzecia część (C; nazwana roboczo „ankietą ogólną”) zawiera 50 pytań dotyczących cech pracy, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie psychospołeczne. Cechy te odnoszą się do dziewięciu grup zagrożeń wymienianych min. w projekcie PRIMA-EF (Zarządzanie Ryzykiem Psychospołecznym – Ramowe Podejście Europejskie, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, 2008), takich jak: związane z treścią pracy, obciążeniem pracą i tempem pracy, czasowymi ramami pracy, kontrolą, kulturą i funkcjami organizacji, stosunkami międzyludzkimi w pracy, rolą w organizacji, rozwojem kariery, oraz relacją praca-dom. Osoby badane ustosunkowują się do każdej z wymienionych cech pracy na dwóch wymiarach: (1) czy dana cecha występuje/nie występuje w ich miejscu pracy, oraz (2) jeśli dana cecha występuje to na ile oceniają ją jako stresującą/nie stresującą.

Czwarta część (D) posiada 15 wersji i zawiera pytania skierowane do pracowników z 15 sektorów. Składa się z 9-16 pytań, w zależności od sektora: dla sektorów wymienianych przez Międzynarodową Organizację Pracy jako najbardziej narażone pod względem zagrożeń psychospołecznych, jak np. sektor ochrony zdrowia, w tej części ankiety zawartych jest więcej pytań. Podobnie jak w ankiecie ogólnej, osoby badane ustosunkowują się do każdej z wymienionych cech pracy na dwóch wymiarach: (1) czy dana cecha występuje/nie występuje w ich miejscu pracy, oraz (2) jeśli dana cecha występuje to na ile oceniają ją jako stresującą/niestresującą.